Services

我们的服务

西马到砂拉越

西马海运到砂拉越
 

  2022 年 8 月 零售价 (m³)
从 雪隆区 至 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 每添加 0.5 m³
古晋 RM 313.00  RM 461.00  RM 609.00  RM 757.00  RM 905.00  RM 1,053.00  RM 1,201.00  RM 1,348.00  RM 1,496.00  + RM 148.00
诗巫 RM 337.00  RM 497.00  RM 656.00  RM 816.00  RM 975.00  RM 1,135.00  RM 1,295.00  RM 1,454.00  RM 1,614.00  + RM 160.00
民都鲁 RM 363.00  RM 535.00  RM 708.00  RM 881.00  RM 1,053.00  RM 1,226.00  RM 1,398.00  RM 1,571.00  RM 1,743.00  + RM 173.00
美里 RM 363.00  RM 535.00  RM 708.00  RM 881.00  RM 1,053.00  RM 1,226.00  RM 1,398.00  RM 1,571.00  RM 1,743.00  + RM 173.00

*仅适用于市区送货上门。
*仅适用于 2022 年 7 月2022 年 8 月
*体积最小 1.00 m³ 算起。
*1.00 m³ 中最多 500 公斤。 如果超过每 m³ 500 公斤,将收取额外费用。
*长度不可超过 18 英尺。 如果超过 18 英尺,将收取额外 30% 的费用。
*重量不可超过 2.5 吨。 如果超过 2.5 吨,请寻求特殊报价。